AYudas para trabaJadores de más de 55 aÑos  (Finalizado plazo de solicitud)

Información

  • TítuloAYudas para trabaJadores de más de 55 aÑos
  • Fecha10-05-2021
  • CategoríaLaboral

Descripción

Beneficiarias

Poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras que cumpran, no momento da presentación da solicitude da axuda regulada na presente orde, os seguintes requisitos:

A) Respecto ao programa I: axudas destinadas a financiar as cotas que se ingresarán polo convenio especial que teñan subscrito ou subscriban coa Seguridade Social.

1. Que a persoa traballadora estea incluída nalgún dos supostos seguintes:

a) Que se teña extinguido o seu contrato de traballo por despedimento ou conforme os artigos 50, 51 e 52 do Estatuto dos traballadores, por proceder dunha empresa declarada insolvente. A declaración de insolvencia da empresa deberá afectar os créditos laborais da persoa traballadora, recoñecidos como consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación ou resolución administrativa a favor dos solicitantes. Para os efectos destas axudas, tamén se considerará que o contrato se extinguiu nunha empresa insolvente, aínda que non se producise tal declaración de insolvencia, cando a extinción da relación laboral tivese lugar con anterioridade á declaración de concurso de acredores da empresa, sempre que os créditos laborais da persoa traballadora se incorporasen ao procedemento concursal.

b) Que se teña extinguido o seu contrato de traballo por despedimento ou conforme os artigos 50, 51 e 52 do Estatuto dos traballadores, por proceder dunha empresa declarada en concurso. Neste suposto, a extinción do contrato deberá producirse dentro do período entre o auto que declara o concurso de acredores e a súa conclusión por algunha das causas que recolle o artigo 465 do real decreto lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei concursal.

c) Que se extinga o seu contrato de traballo por algunha das causas do artigo 49.1.g) do Estatuto dos traballadores, este aspecto debe estar expresamente recollido na carta de despedimento ou na sentencia declarativa.

d) Que se extinguise o seu contrato de traballo como consecuencia do peche da empresa fundado nalgunha das causas contidas nos artigos 51 e 52.c) do Estatuto dos traballadores, sempre que ambos os aspectos, o peche da empresa e a causa de extinción do contrato, se recollan expresamente na sentenza declarativa do despedimento ou na carta de despedimento, esta última deberá vir acompañada, en todo caso, pola autorización da persoa representante da empresa para consultar os datos do peche ante a Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

2. Que a persoa traballadora cumpra un dos seguintes requisitos:

a) Que no momento da presentación da solicitude o derradeiro contrato de traballo sexa algún dos sinalados no número 1 deste artigo.

b) Que no momento da presentación da solicitude non transcorresen máis de 4 anos desde que se producise a extinción do contrato de traballo dos sinalados no número 1 do presente artigo, aínda que con posterioridade teña algún contrato de traballo. Nestes casos, a finalización do derradeiro contrato non debe producirse por dimisión da persoa traballadora prevista no artigo 49.1.a) e d) do Estatuto dos traballadores.

3. Que o centro de traballo da empresa a que se fai referencia no número 1 do presente artigo estea situado en Galicia.

4. Que a antigüidade na empresa a que se fai referencia no número 1 do presente artigo sexa dun mínimo de tres anos.

5. Que conte con 55 ou máis anos de idade.

6. Ter esgotada a prestación contributiva por desemprego.

7. Que a base de cotización media por continxencias comúns dos últimos seis meses de ocupación cotizada na empresa a que se fai referencia no número 1 deste artigo non supere o importe de 2.600 €.

Nos supostos do punto 2.b) deste artigo, para o cálculo da cotización media por continxencias comúns, ademais do anterior, tomaranse tamén as bases de cotización por esa continxencia correspondentes á ocupación cotizada do derradeiro contrato de traballo.

8. Ter subscrito, ou comprometerse a subscribir no período subvencionable, convenio especial coa Seguridade Social, conforme o disposto na Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, polo que se regula o convenio especial co sistema da Seguridade Social, nos termos establecidos no artigo 4.2 da presente orde.

B) No caso do programa II: axudas de pagamento único dirixidas a compensar as persoas traballadoras da diminución do importe da indemnización recoñecida como consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa a favor daquelas, a causa dos referidos despedimentos ou extincións de contratos, cando esta é aboada polo Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), xa que nestes supostos a indemnización está sometida aos límites establecidos no artigo 33.2 e 33.3 do Estatuto dos traballadores.

a) Que durante o período a que se estende a axuda que figurará na convocatoria se extinguise o seu contrato de traballo por despedimento ou conforme os artigos 50, 51 e 52 do Estatuto dos traballadores, por proceder dunha empresa en crise, ao ter sido declarada insolvente ou en concurso.

Para os efectos destas axudas tamén se considerará que o contrato se extinguiu nunha empresa insolvente, aínda que non se producise tal declaración de insolvencia, cando a extinción da relación laboral tivese lugar con anterioridade á declaración de concurso de acredores da empresa, sempre que os créditos laborais procedentes da indemnización pendente de cobramento da persoa traballadora se incorporasen ao procedemento concursal.

Cando se trate de empresas en procedemento concursal, a extinción do contrato deberá producirse dentro do período comprendido entre o auto que declara o concurso de acredores e a súa conclusión por algunhas das causas que recolle o artigo 465 do Real decreto lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei concursal.

b) Que o importe de indemnización aboada polo Fogasa sexa inferior ao recoñecido en sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa a favor da persoa solicitante.

c) Que o centro de traballo da empresa onde prestaba servizos a persoa traballadora estea situado en Galicia.

d) Ter cumpridos 55 anos ou máis.

e) Que a antigüidade na empresa da que proceden sexa dun mínimo de tres anos.

Segundo. Obxecto

As presentes bases teñen como obxecto regular a convocatoria de axudas para paliar a situación económica de persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen dunha empresa en crise, cumprindo os termos e condicións que se determinan nas presentes bases, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento TR820E).

Así mesmo, xunto con esta orde procédese á convocatoria das citadas axudas para o ano 2021.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E).

Cuarto. Importe

Para o ano 2021 destínanse trescentos mil euros (300.000 €), de acordo coa seguinte distribución:

Programa I: axudas destinadas a financiar as cotas que se ingresarán polo convenio especial que teñan subscrito ou subscriban coa Seguridade Social (150.000 €).

Programa II: axudas de pagamento único dirixidas a compensar as persoas traballadoras da diminución do importe da indemnización recoñecida como consecuencia de sentenza, auto, acto de conciliación xudicial ou resolución administrativa a favor daquelas a causa dos referidos despedimentos ou extincións do contratos, cando esta é aboada polo Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), xa que nestes supostos a indemnización está sometida aos límites establecidos no artigo 33.2 e 33.3 do Estatuto dos traballadores (150.000 €).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da presente orde, xunto coa convocatoria do ano 2021, e permanecerá aberto con carácter permanente ata o 31 de outubro de 2021.